DANIŞMANLIK YAKLAŞIMIMIZ

 

Biz elini taşın altına koyan danışmanlarız!

 

Danışmanlık Yaklaşımımız

 

Karya Bilişim Ltd. Şti. danışmanlık hizmeti sunduğu GRC projelerinde, üç aşamalı bir metodoloji uygulamaktadır.

Üç aşama sırasıyla aşağıdaki iş adımlarından oluşmaktadır:

 

 

 

 

 

Bir yönetim sistemi kurmayı amaçlayan firmalar, bu aşamaların sadece birini projelendirmeyi tercih edebilmektedir. Ancak metodolojinin tam olarak uygulandığı projelerin, belirlenen proje süresinden ve kaynağından en fazla %5 oranında sapmayla hedefine ulaştığı ve kurum içinde yönetim sistemlerinin etkin biçimde işletilebildiği gözlemlenmiştir.

 

Mevcut Durum Değerlendirmesi

 

Sistem Tasarımı

Mevcut Durum Değerlendirmesi aşamasında, kurumun referans alınan değerlendirme kriterleri ile ne oranda uyumlu olduğunu tespit emek amacıyla, mülakatlara, kayıtların incelenmesine ve gözlemlere dayanan bir değerlendirme çalışması yürütülür.

Değerlendirme kriterleri, ya da projenin uyum gereklilikleri,

 

 

Değerlendirme kapsamında yer alan ve bu kapsamı etkileyen birimlerde ilgili kişiler ile mülakatlar gerçekleştirilir; bilgi sistemleri analiz edilir; kurumun hali hazırda var olan süreçleri, şemaları, dokümanları, verileri ve kayıtları incelenir.

 

Danışmanlar veya denetçiler, değerlendirme kriterlerini referans alarak hazırladıkları kontrol listeleri çerçevesinde mülakatları gerçekleştirir ve incelemeleri tamamlarlar.

 

Hazırlanan rapor, yönetici özeti ve genel değerlendirmelerin yanı sıra, değerlendirme kriterlerinde ele alınması beklenen alanların her biri için ayrıntılı olarak

 

Değerlendirme raporunda önerilen yol haritaları dikkate alarak hazırlanarak “Sistem Tasarımı” aşaması için taslak proje planı oluşturulur. Rapor özeti ve taslak proje planı üst yönetime sunulur. Üst yönetimin desteği ve sponsorluğunda proje ekibi oluşturularak Sistem Tasarımı aşamasına geçilir.

Uyum gerekliliklerinin tam ve hızlı biçimde kavranabilmesi için, metodolojimizde Sistem Tasarımı ;

 

  • Kavramsal
  • Süreçsel

 

olmak üzere iki kategoride ele alınmaktadır.

Kavramsal Yaklaşım

Tasarlanan yapının bir bütün olarak görülebilmesi için, uyum gerekliliklerinin tüm şartları, üçlü bir sacayağı üzerinde çalışan ve kurumsal yönetişim-risk-uyum (GRC) çerçevesinde düşünülmesi gereken bir bütün olarak ele alınır.

 

Yasalar, yönetmelikler, sözleşmeler, kurumsal politikalar ve uyumluluğu amaçlanan standartlar, çerçeveler, yönetim sitemleri, kurulacak sistemin uyum gereksinimlerini oluşturur. Kurumsal yönetişim-risk-uyum yaklaşımı, yönetim tarafından belirlenen stratejiler temeli üzerinde inşa edilir. Temel üzerinde tasarlanan politikalar, prosedürler, insan kaynakları ve teknolojik alt yapı, iş hedeflerine ulaşılmasını sağlayan destek sütunlarıdır. Bu yaklaşımda hedef, her bir bloğun sadece projenin uyum gerekliliklerini sağlamakla kalmaz, kurumsal yönetişim çerçevede entegre biçimde çalışabilmesini olanaklı kılar.

Süreçsel Yaklaşım

Uyumluluk çalışmalarının omurgasını oluşturan bu aşama, formel proje yönetim yaklaşımı ile ele alınır.

Danışmanların görevi, proje boyunca her aşamada proje ekibini yapılacak çalışma konusunda bilgilendirecek sunumlar yapmaktır. Bu sunumlar

 

  • İş adımlarını
  • İş adımı sonucunda beklenen çıktıyı
  • İş adımının başarılı biçimde tamamlanması için dikkat edilmesi gereken konuları ve kritik başarı göstergelerini içerir.

 

Her iş adımının başlangıcında, danışman

 

  • Çıktıların şablonlarını ekip ile paylaşır;
  • Şablonların nasıl kullanılacağını ekibe anlatmak için toplantılar düzenler;
  • Şablonların kuruma uyarlanması için iş bölümünü gerçekleştirir;
  • Kuruma uyarlanan şablonları etkinlik ve uyumluluk kriterlerine göre gözden geçirir; gerekiyorsa düzeltmeleri yapar;
  •  Proje planına uygun olarak şablonlar kuruma uyarlanıncaya ve gereksinimler ile uyumlu hale gelinceye kadar iterasyonları sürdürür.

 

Sistem Tasarımı aşamasında yürütülecek faaliyetler aşağıdaki şekilde görselleştirilmiştir. Şekildeki her bir adımın detayı proje planlarında yer alır.

 

 

Karya Bilişim Lld. Şti

Çamlık Mah.

Şehit Burak Kurtuluş Cad.

No:  78  D: 6

34774

Ümraniye  /  İstanbul

 

Harita

 

 

İletişim

Telefon :     0216 594 70 24

 

                 0216 594 70 25

 

Fax      :    0216 594 70 26

 

 

@

info@karyabilisim.com

 

 

Karya Bilişim (c) 2016